Rekisterinpitäjä  

                                          Tmi Privacy Nails 2345400-5

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

            

                                          Marija Kivimäki

                                          Itsenäisyydenkatu 25 Tampere

                                          041 533 88 59

Rekisterin nimi                  

                                         Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja tausta

                                            Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti Palvelujen tarjoamiseksi Käyttäjille,

                                            asiakuuden hoitoon ja yhteydenpitoon

                                            Maksutapahtumien käsittelemiseksi ja varmentamiseksi sekä asiakkaiden todentamiseksi.

                                           

     

Rekisterin sisältö

                                Nimi

                                       Puhelinnumero

                                       Sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

                                  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta mm.

                                      www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, sosiaalisen 

                                      median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja

                                      muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

                               Asiakasrekisterin henkilötietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolisille

                                      kolmansille osapuolille muutoin kuin :

                                      - Oikeudelliset syyt

                                      - Nimenomainen suostumus

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

                                      Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

                                      Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakaan kanssa

                                      Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös

                                      EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Edellyttäen kuitenkin, että tietojen

                                      siirtoon on kaikilta osin noudatettu EU:n

                                      tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

Rekisterin suojauksen periaatteet

                                      Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja

                                      tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

                                      Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla

                                      käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään

                                      Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta

                                      huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja

                                      tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden

                                      kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden

                                      toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastus oikeus

                                     Käyttäjällä on oikeus päästä omiin henkilötietoihinsa, joita yritys käsittelee.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

                      

                                     Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut

                                     tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon

                                     täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai

                                     vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

                                     Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan

                                     henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa

                                     säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

                                     Käyttäjällä on oikeus pyytää korjaamaan tai täydentämään kyseisestä Käyttäjästä

                                     tallentamamme henkilötiedot, jos ne ovat virheellisiä tai puutteellisia

Oikeus tietojen poistamiseen

                                    Käyttäjä voi pyytää meitä myös poistamaan omat henkilötietonsa järjestelmistämme.

                                    Noudatamme tällaista pyyntöä, ellei meillä ole pätevää syytä olla poistamatta tietoja.

                                    Tällainen pätevä syy voi perustua esimerkiksi sovellettavaan lainsäädäntöön.